אוניפארם

מבוא

ברוכים הבאים ל – www.unipharm.co.il (להלן: "האתר"). אתר זה הינו מופעל ונמצאה בבעלות חברת אוניפארם בע"מ (להלן: "אוניפארם"). לעניין תנאי שימוש אלה, המונח "האתר" מתייחס ל- www.unipharm.co.il, לרבות כל תוכן, פונקציונליות, מידע ושירותים המוצעים באמצעותו.
יש לקרוא את תנאי השימוש בטרם ביצוע שימוש באתר. תנאי השימוש מסדירים את הגישה והשימוש באתר. בעצם ביקורך באתר תחשב כי קראת והסכמת לכל תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות של אוניפארם, אשר מהוות יחד ובאופן בלתי נפרד את ההסכמות בין המבקר באתר לבין אוניפארם ומחליף כל הסכמה קודמת בין בכתב ובין בעל פה בין המבקר לבין אוניפארם בכל הנוגע לאתר.
תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.
אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש בין אם באופן מלא או חלקי, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר זה.
אוניפארם שומרת על זכותה לבצע כל שינוי בתנאי השימוש מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. המשך השימוש המבוצע על ידך באתר לאחר השינוי כאמור, יהווה הסכמה מלאה לשינוי התנאים, ככל שיעשו. בהתאם לאמור לעיל, אוניפארם ממליצה לבדוק מעת לעת קיומם של שינויים.
לצורך תנאי שימוש אלה, המונח "אוניפארם" כולל גם כל אחת מהחברות המסונפות שלה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, חברות בת, הנכנס בנעליה, מוטבים ובעלי הרישיון.

קניין ובעלות

כל זכויות הקניין הרוחני  וכל זכות קניין אחרת בכל המידע ותוכן המוצג באתר, לרבות מידע, נתונים, פונקציות וכל החומרים אשר מהווים חלק כלשהו מאתר זה לרבות אך לא רק ספרות, סרטוני וידאו, מוזיקה, ציורים, איורים, יצירות אומנות, תמונות, לוגו, תוכנה, עיצוב פונקציות, קודים וגרפיקה הינם בבעלותה של אוניפארם  ו/או על ידי צד שלישי שלאוניפארם הסכם מתן רישיון עימו והינם מוגנים תחת זכויות יוצרים וחוק סימני מסחר.

אין לעשות כל שימוש במידע ובתוכן המוצג באתר זה, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של אוניפארם.

אין באמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל מידע ו/או תכנים המופיעים באתר, כדי להיחשב בדרך כלשהי כמתן רישיון ו/או זכות שימוש באיזה מזכויות הקניין הרוחני של אוניפארם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל פטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות או שם מסחר.

התכנים באתר

אתר זה משמש לצפייה בתכנים ובמידע כללי אודות אוניפארם והמוצרים המיוצרים ו/או המשווקים על ידה ("המוצרים"). האתר אינו מיועד לספק הוראות ו/או המלצות שימוש במוצרים, הוראות אלה מופיעות על גבי העלונים המצורפים לאריזות המוצרים.
ככל שהמידע נוגע להיבטים רפואיים, ההתוויות או כל מידע רפואי אחר המופיעים באתר הינן לצורך המחשה בלבד. עליך לפעול בהתאם להמלצתו של הרופא המטפל ועל פי הנחיות עלון הצרכן המצורף למוצר.
בשימושך באתר אתה מודע, מבין ונותן את הסכמתך המפורשת כי תוכן ומידע זה ניתן למטרות מידע כללי בלבד, ואינו נועד להוות ייעוץ או חוות דעת מכל סוג, כלשהי עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או המלצה לשימוש בכל מוצר, או מהווה תחליף להתייעצות עם רופא מוסמך.
שימושך באתר זה והסתמכותך או אי הסתמכותך על כל מידע או תוכן הכלולים או המוצעים באתר זה נעשית על אחריותך הבלעדית. אוניפארם אינה מספקת כל אחריות או ערבות בדבר התוצאות המתקבלות ו/או העשויות להתקבל מן השימוש באתר זה.
האתר מכיל גם תכנים מקצועיים והרצאות המועלים לאתר על ידי רופאים ואנשי מקצועות הרפואה אחרים ומיועדים לאנשי מקצוע מתחום הרפואה. תכנים אלו מסופקים ומועלים לאתר על ידי הרופאים בעצמם ועל אחריותם ולאוניפארם אין כל מעורבות ו/או חלק בגיבושם ו/או אחריות כלשהי לגביהם.
לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והמשפט, התכנים שבאתר הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.
התכנים באתר אינם, ולא נועדו להוות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ולא ניתן להסתמך עליהם ו/או להתייחס אליהם כאל "עצה" רפואית או אחרת ו/או "חוות דעת" ואין הם מהווים תחליף להתייעצות עם רופא בכל מקרה ומקרה.
בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על מידע באתר, אלא יש לפנות באופן מידי לרופא או לבית חולים לקבלת עזרה רפואית – שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני.
אוניפארם אינה עורכת כל בדיקה או ניטור של התכנים, נכונותם, אמינות, מקורותיהם והיא איננה אחראית ו/או מתחייבת כי התכנים והמידע המוצגים באתר זה הינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מלאים ו/או מסייעים ו/או אמינים ו/או ללא הטעייה ו/או מתאימים לצרכיך ו/או עונים על דרישותיך.
האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים למקורות מידע ו/או משאבים ושירותים אחרים המצויים במרחבי האינטרנטי אשר אינם מתפרסמים ו/או מופעלים על ידי אוניפארם ו/או על ידי מי מטעמה (להלן ביחד "המקורות"). אוניפארם אינה אחראית ואין ביכולתה לשלוט ולפקח על המקורות והיא אינה מתחייבת כי המקורות יובילו את המשתמש לאתרים פעילים ו/או רלוונטיים במרחב האינטרנטי. יובהר כי עצם קיום המקורות באתר זה, אינו מהווה ו/או אין לפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או בכלל, על ידי אוניפארם באותם מקורות.
אוניפארם רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע בלתי חוקי וכן כל מידע שעלול לפגוע או הפוגע ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.

הרשאת השימוש

אתה מסכים לעשות שימוש באתר הזה אך ורק לצרכים המורשים בתקנון זה, בהתאם ובכפוף לכל דין.
אוניפארם מעניקה לך רישיון שימוש מוגבל באתר אשר ניתן לביטול ובלתי ניתן להעברה, בכדי לצפות בתכני האתר המועברים on-line, לשימושך האישי ולא למטרה מסחרית, השכרה, מכירה חוזרת או כל צורת הפצה כלשהיא , וזאת בכפוף בכל זמן נתון ולמגבלות המנויות בתנאי השימוש.
חל איסור: (א) להשתמש באתר זה או בכל תוכן או חומרים שבו למטרה מסחרית כלשהי, לרבות אך לא רק פרסום חומרים מאתר זה באמצעות הדפסתם או בפרסומם במדיה דיגיטלית או מסמכים (לרבות פרסום מחדש באתר אחר, באמצעות יישום או שירות מסחרי), למכור, להשכיר, להפיץ חומר או להקנות את הרישיון מאתר זה, להשתמש באתר למטרות שיווקיות; (ב) להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לציבור, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי או לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להעביר, לשדר, או בכל דרך אחרת לנצל מחלק כלשהו של אתר זה או מתוכנו, אלא במידה המוגבלת הנדרשת לצורך הצפייה האישית באתר זה על בסיס בלתי מסחרי; (ג) לערוך, לשנות או ליצור כל עבודות מועתקות מאתר זה או תוכנו (ד) גישה (או ניסיון גישה) לכל התוכן באתר זה בכל דרך אחרת מאשר באמצעים שאנו מספקים, באמצעות כל מכשיר ו/או טכנולוגיה, אמצעים טכנולוגיים עקיפים המועסקים על מנת להשיג שליטה על הגישה, או בזכויות, באתר זה או כל תוכן בו; (ה) הידור לאחור, הנדוס לאחור, פירוק, או כל דרך אחרת לפיצוח קוד השימוש באתר זה לצורת קריאה על מנת לבחון את בניית התוכנות כאמור ו/או להעתיקן או ליצור מוצרים אחרים המבוססים (כולם או חלקם) על אתר זה; (ו) להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או ניסיון להתערב או לנסות להפריע לפעולה התקינה של האתר הזה; (ז) לבצע כל פעולה המטילה עומס בלתי סביר או מופרז בגודלו על אתר; (ח) להשתמש בכל רובוט או מכשיר אוטומטי אחר או תהליך ידני כדי להעתיק כל חלק באתר באמצעים בלתי שגרתיים; (ט) להשתמש באתר זה בכל דרך שהיא הגורמת או עלולה לגרום נזק לאתר או פגיעה בזמינות או בנגישות לאתר זה או בכל דרך לא בלתי חוקית; (י) חל איסור להשתמש באתר זה כדי להעתיק, לאחסן, לארח, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מורכב (או קשור) לכל תוכנת ריגול, וירוסים, "סוסים טרויאניים" ותוכנות rootkitאו כל תוכנת מחשב זדונית אחרת; (יא) קישור לאתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב של אוניפארם .

זמינות

אוניפארם שומרת על זכותה לבצע ו/או לערוך שינויים באתר ובתוכנו על פי שיקול דעתה הבלעדי. אוניפארם אינה מבטיחה זמינות רציפה של האתר ו/או כל תוכן או מידע המצוי בו. אתר זה עשוי להיות נגיש ממדינות שונות ברחבי העולם ויכלול לעיתים תוכן או מידע או אזכור של מוצרים או שירותים שאינם ניתנים לרכישה בישראל.

פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לדעת כיצד אנו אוספים, מנהלים, מאבדים, מאבטחים ומאחסנים את המידע הפרטי שלך, עליך לעיין במדיניות הפרטיות שלנו, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ומשולב כאן על דרך הפניה. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות טרם השימוש באתר. בעת גישה ו/או שימוש באתר זה הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות והנך מביע את הסכמתך  והתחייבויותיך לפעול בהתאם לתנאיה.

שימוש במידע

אוניפארם תנהג במידע או מלל שהמשתמש באתר זה, ישדר לאתר באמצעות בדואר אלקטרוני או בכל אופן אחר (להלן: "התשדורת"), כמידע לא סודי וללא כל זכויות קנייניות, ובהתאם לכך תוכל לעשות בו שימוש לכל מטרה שתמצא לנכון. מובהר בזאת, כי אוניפארם תוכל לעשות שימוש בכל רעיון, ידע או טכניקה הכלולים בכל תשדורת שתשלח על-ידי המשתמש לאתר, לכל מטרה שהיא לרבות, בין השאר, פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים בהם נעשה שימוש בכל רעיון, ידע או טכניקה כאמור. אוניפארם רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו.

אחריות

האתר הזה וכל התכנים או מידע הזמינים בו מופיעים בדיוק כפי שהם ובהתאם לזמינותם, ללא כל מצג או אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אך לא רק, האחריות המשתמעת בעניין סחירות, התאמה למטרה מסוימת ו/או אי-הפרה של זכויות צד שלישי.
אוניפארם איננה אחראית ו/או מתחייבת כי התכנים והמידע המוצגים באתר זה הינם נכונים ו/או מדויקים ו/או מלאים ו/או מסייעים ו/או אמינים ו/או ללא הטעיה ו/או מתאימים לצרכים מסוימים.
אוניפארם לא תהא אחראית לכל פעולה שתינקט על ידי משתמש, אשר מבוססת על מידע המוצג באתר, וכל משתמש מסכים לכך שהגישה והשימוש באתר הם על אחריותו הבלעדית. אוניפארם אינה נוטלת על עצמה אחריות ו/או חבות כלשהי לכל טעות או מחדל הנוגעים לתכנים ולמידע המוצגים באתר. כמו כן, אוניפארם אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים (ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם) המוצעים באתר על ידי קישורים לאתרים אחרים או על ידי כל צד שלישי שהוא.
השימוש באתר והגלישה בו הם על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. לא אוניפארם ולא אף גורם אחר הקשור ליצירת האתר ו/או אחסנתו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא הנובע מהגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או בתכנים ו/או במידע המוצגים בו ו/או כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הקישורים הנמצאים באתר.
אוניפארם אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם בציוד המחשוב של המשתמש ו/או לכל רכוש אחר שלו בעקבות חדירת וירוסים ו/או גורמים זדוניים אחרים, עקב הגישה לאתר ו/או השימוש בו ו/או הגלישה באתר ו/או להורדת תכנים ו/או מידע ו/או תמונות ו/או קבצי וידאו ו/או שמע מהאתר ו/או שימוש במקורות. אוניפארם לא תהא אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.
אין לראות בנו כאחראים לכל הפסד או כל נזק, בין אם מכוח התחייבות חוזית או אחרת, הנובע מתוך שימושך באתר ו/או אי יכולתך להשתמש בו, לרבות וללא הגבלה, במקרה של אובדן ישיר, הפסד רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנויות, אובדן נתונים (גם אם לא היה ניתן לצפות אובדן כזה מראש, אלא התעורר במהלכם הרגיל של הדברים), הנזק שנגרם למחשבך, תוכנות מחשב, מערכות ותוכנות, נתונים משמעותיים ו/או משניים.

שיפוי ופיצוי

בשימושך באתר הנך מסכים לפצות ולשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, הוצאות, נזקים ועלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, אשר יגרמו עקב הפרתך של כל הוראה מתנאי שימוש אלו וכל התנאים הנובעים מהם. אוניפארם שומרת לעצמה את הזכות להעמיד הגנתה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה והיא תהא זכאית ממך לשיפוי ופיצוי בגין הוצאות הגנתה. במקרה כזה, תהיה מחויב לספק לנו שיתוף פעולה בהתאם לנדרש באופן סביר על ידינו.

הדין החל ותחום השיפוט

תנאי השימוש ושימושך באתר זה כפוף לחוקיה של מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה או פעולה שתינקט בקשר עם תנאי שימוש אלה תובא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד, אשר תהא סמכות ייחודית ובלעדית על כל מחלוקת ופעולה כאמור והנך מביעה הסכמתך המפורשת והבלתי ניתנת לביטול לתניית שיפוט ייחודית זאת. כל תביעה או דרישה ו/או בקשה הנובעת ו/או קשורה לשימוש או אי היכולת לעשות שימוש באתר ו/או כל תוכן או במידע המצוי בו תוגש על ידך תוך ששה (6) חודשים מיום התגבשות עילתה, שכן אחרת היא תתיישן ולא יהיה באפשרותך להגישה עוד.

שונות

אם אחד מתנאי השימוש אינו בתוקף או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראות הבלתי תקפות או הבלתי אכיפות יוחרגו מיתר התנאים האחרים אשר ימשיכו לחול. אי אכיפת הוראה מהוראות שנקבעו בתנאי שימוש אלה אינה תתפרש כוויתור ואינה תשפיע על תוקפם של תנאי שימוש אלו או כל חלק מהם או זכות לאכוף כל תנאי.

אוניפארם מאחלת לכם גלישה נעימה ושימוש מהנה באתר.

במידה ונתקלתם באתר במידע שגוי/בלתי מעודכן,  נא לפנות לכתובת info@unipharm.co.il

מדיניות פרטיות

 1. 1. פרטיותך חשובה לנו ואנו מחויבים לשמור עליה בהתאם להוראות כל דין.
  2. הפרטים הנמסרים על ידך באתר, לרבות פרטים אישיים אודותיך (שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, וכיו"ב) ופרטים אודות מידע רפואי, תופעות לוואי, ותלונות איכות, נמסרים מרצונך ולא חלה עליך חובה חוקית למוסרם. הפרטים הנ"ל ישמשו לצורך מתן השירות שביקשת ו\או לצרכי איסוף ומעקב אחר תופעות לוואי ותלונות איכות במסגרת השימוש במוצרי אוניפארם ולצורך יידוע הרשויות בארץ ובעולם בהתאם לחוק.
  3. בנוסף, החברה אוספת מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון באיזו תדירות אתה עושה שימוש באתר, בהם צפית וכיו"ב. מדובר הן במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון, אולם נאסף גם מידע אישי עליך.
  4. ידוע לך ואתה מסכים, כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע אותו מסרת בעת הרישום, או מידע אחר שנאסף אודותיך והמזהה אותך באופן אישי, לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך, למשל, בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת, או במידע שנאסף אודות הרגלי השימוש שלך באתר, לצורך אספקת שירותים שונים באתר, שיפור, פיתוח והתאמת האתר לצרכי משתמשים, שיפור חוויות המשתמש שלך, התאמת תכנים באתר, יצירת קשר עמך, ניתוח הרגלי השימוש באתר ויצירת מידע סטטיסטי (שאינו מזהה).
  5. ככל שהדבר נדרש לפי דין, החברה תשמור את הפרטים האישיים שמסרת במסגרת מאגר מידע.
  6. החברה עשויה לחלוק מידע סטטיסטי עליך (שאינו מזהה), עם כל צד שלישי שהוא (לרבות גופים פרטיים, מסחריים, מוניציפליים, וכיו"ב), לרבות לצורך שיפור חווית המשתמש באתר, והרחבת השירותים והתכנים באתר.
  7. ככלל, החברה לא תמסור לצד שלישי את פרטיך האישיים או מידע אחר המזהה אותך באופן אישי, אלא בהסכמתך. עם זאת, במקרים הבאים, החברה עשויה למסור את פרטיך לצדדים שלישיים:
  7.1. במסגרת שיתופי פעולה בין החברה לצדדים שלישיים במסגרת האתר, כאשר המידע דרוש לאותו צד שלישי לצורך אספקת השירותים באתר.
  7.2. לחברות בנות ו/או קשורות בכפוף לקבלת התחייבותן לשמירה על המידע באופן שלא יפחת ממדיניות הפרטיות המפורטת לעיל.
  7.3. במקרה בו יש לחברה יסוד סביר להניח שמסירת מידע זה מסייעת ונדרשת (1) על מנת לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או דרישה של רשות כלשהי; (2) על מנת לאכוף את תנאי השימוש באתר; (3) על מנת לגלות, למנוע, או לטפל במקרי מרמה ובטיחות; (4) על מנת להגן על זכויות, קניין, או ביטחון של החברה, המשתמשים באתר ועליך; (5) במסגרת הליך משפטי בינך לבין החברה (ככל שיהיה).
  8. על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.
  9. אם תרצה לעדכן או למחוק את פרטיך האישיים שנמסרו בכל שלב, בכפוף לכל דין, תוכל לשלוח מייל בקישור הבא: לשליחת מייל – לחצו כאן.
  10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.
magnifiercrosschevron-down